Заедно можеме се!

Во дадените услови и големата љубов кон Светиклиментовата Православна Црква, Македонскиот народ бил и ќе биде доследен верник на своето верско и Христово убедување.

Актуелно


Кликнете на линкот за да бидете ви тек со дејствијата и активностите на Македонската црковна општина
“Св. Кирил и Методиј“...

Св. Кирил и Методиј


Христијанството почнало да се проповеда уште во времето на светите апостоли. Светиот апостол Павле ќе рече: „...оти од вас одекна словото Господово, не само во Македонија и Ахаја, туку и во секое место се пронесе Славата за верата ваша во Бога, така што нема потреба ние нешто да зборуваме“ (I Сол.1.8).

Историјат


Идејата за изградба на еден културно духовен Македонски центар во Гетеборг се појавува многу одамна. Бидејќи таа, поради повеќе субјективни и објективни причини, а нарочно поради недостигот на финански средства не можела да биде остварена, но по одлука на Црковната општина...